Algemene voorwaarden

DEFINITIES

 1. Opdrachtnemer Paws in Touch in functie van “opdrachtnemer”. Paws in Touch: Daniëlla De Coster, gedragsdeskundige en eigenaar van Paws in Touch, gevestigd te Tervuren en ingeschreven onder registratienummer BE0660576037.
 2. Opdrachtgever of klant is de eigenaar van één of meerdere huisdieren die een overeenkomst met Paws in Touch aangaat.
 3. Opdracht is de afgesproken dienst en verrichten van de afgesproken dienst(en) door de opdrachtnemer: individuele begeleiding, advies en coaching zoals vastgelegd in de inlichtingenfiche of aanvraagformulier.
 4. Product is het afgesproken product en het bezorgen van het afgesproken product door de opdrachtnemer: kattenspeelgoed, online opleiding, snacks voor honden, boeken of andere zoals vastgelegd in de webshop.

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. In alle vormen van samenwerking, aanvaardt de klant dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtnemer en de klant digitaal schriftelijk een afspraak maken over aangeboden diensten van Paws in Touch. 
 3. Opname in het agendasysteem van de opdrachtnemer geldt als het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst. 
 4. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de klant met betrekking tot de te verstrekken diensten en producten, nadat die door de opdrachtnemer zijn aanvaard. 
 5. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant (indien beschikbaar), zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.
 6. Paws in Touch gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit wil zeggen dat Paws in Touch alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien dit afhangt van vele verschillende factoren.

UITVOERING VAN DE DIENSTEN

 1. Paws in Touch staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, kwaliteit en deskundigheid om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
 2. De opdrachtnemer zal de klant (minimale leeftijd 18 jaar) en hond/kat naar beste vermogen begeleiden. Het verstrekte advies is gebaseerd op de scholing, uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van de opdrachtnemer.
 3. Een klant kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond of kat advies vragen aan de opdrachtnemer.
 4. De klant zal naar beste kunnen en zover mogelijkheden het toelaten, tijdens de duur van de diensten, de gegeven aanwijzingen en adviezen van Paws in Touch opvolgen.
 5. Dieren die door Paws in Touch bezocht en behandeld zullen worden, dienen vrij te zijn (gevaccineerd of via titerbepaling) van besmettelijke ziektes (bijv. Parvo, hondenziekte en besmettelijk leverziekte). 
 6. Er zijn geen toezeggingen door de opdrachtnemer gedaan indien deze niet schriftelijk bevestigd zijn door de opdrachtnemer.

RESERVATIE EN ANNULATIEBELEID

 1. Bestellen van diensten
  Een dienst wordt per e-mail, telefonisch of via de website aangevraagd, dit omvat eveneens een vrijblijvende kennismaking. Soort dienst en prijsvoorwaarden worden steeds gedetailleerd doorgegeven.
  Het bestellen van een dienst gebeurt per e-mail, telefonisch of via de website. Een telefonische bestelling dient steeds per e-mail bevestigd te worden.
  Wanneer een bestelling bevestigd wordt is ze bindend.
 2. Inschrijving via de website
  Het bestellen van diensten kan eveneens digitaal gebeuren op onze website: www.pawsintouch.be door het invullen en verzenden van het betreffende inschrijvingsformulier. Het versturen van het inschrijvingsformulier is bindend.
 3. Annuleren van een bestelling van een dienst, een afspraak (Individuele gedragsbegeleiding, Massage of consult)
  Annuleringen dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de dienst te gebeuren, anders wordt de dienst gefactureerd, tenzij in geval van overmacht en met wederzijdse toestemming..
 4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de klant niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de klant.
 5. Indien door ziekte of overmacht van de opdrachtnemer een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de opdrachtnemer er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt. Dit opent niet het recht tot terugbetaling van de afspraak.
 6. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren en dit zonder vermelding van reden.

WIJZIGEN OF BEËINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Gemaakte afspraken tussen de opdrachtnemer en de klant kunnen tot 48 uur van te voren door de klant worden gewijzigd. Later wijzigen door de klant kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
 2. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdracht niet meer kan worden uitgevoerd conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.
 3. Indien door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door de opdrachtnemer, heeft de opdrachtnemer desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door diens gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
 4. De opdrachtnemer mag van diens bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. De opdrachtnemer houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
 5. Indien de opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de diensten beslist dat het nodig is om de klant voor verdere of uitgebreidere behandeling door te verwijzen naar een specialist zal zij de klant hier uitgebreid over informeren en de beslissing duidelijk motiveren. 
 6. De overeenkomst eindigt automatisch van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode, zonder dat opzegging door een van beide partijen is vereist. Voor eenmalige consulten is dit na het plaatsvinden van de sessie. 

PRODUCTEN BESTELLEN IN DE PAWS IN TOUCH WEBSHOP

 1. Een product bestellen kan via www.pawsintouch.be/shop/. Deze online winkel is bestemd voor klanten van Paws in Touch om producten (bij) te bestellen ter ondersteuning van hun coaching of om meer kennis te verkrijgen.
 2. Geen van deze producten is bestemd om een persoonlijk advies van een professional te vervangen, zoals uw dierenarts, gedragsdeskundige of andere professional.
 3. Raadpleeg ten allen tijde en bij de minste twijfel uw dierenarts en/of gedragsdeskundige bij het aanbieden of toedienen van deze producten
 4. Het is niet mogelijk om een (online) opleiding gelijk te stellen met een individuele sessie. Het volgen van een Paws in Touch (online) opleiding, geeft niet het recht op achteraf gratis vrijblijvende begeleiding of gratis advies. De inhoud van een online opleiding wordt open en eerlijk gecommuniceerd via de website. Vragen of verwachtingen die niet worden ingevuld openen geen recht op restitutie. 
 5. Paws in Touch kan onder geen omstandigheden verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke vorm van onaangename uitkomst bij het gebruik van de verkochte producten.
 6. Laat nooit uw kat of hond alleen met het product, enkel gesuperviseerde contacten zijn toegelaten.
 7. Paws in Touch kan nooit resultaten beloven bij het gebruik van onze producten, daar resultaten afhankelijk zijn van vele verschillende aspecten. Het is daarbij niet mogelijk om een ‘niet tevreden, geld terug’ policy aan te bieden.
 8. Het is belangrijk om producten op de juiste manier aan te bieden. Indien een dier een product kapot maakte, valt dit niet binnen onze verantwoordelijkheid.
 9. Indien een product een fout vertoont bij aankomst, dan wordt het vervangen, mits terugsturen naar Paws in Touch binnen de 14 kalenderdagen met een duidelijke omschrijving. Zo kunnen wij het bekijken en indien gerechtvaardigd een vervanging sturen. (Adres: Paws in Touch, Molenweg 17, 3080 Tervuren).

SCHADE, GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Garantie: Paws in Touch biedt geen resultaatgarantie wel een middel garantie. Wij gebruiken geen intimiderende of straf gerichte technieken bij het trainen van dieren. 
 2. De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde consulting (opleiding/gedragstherapie/opendeurdag/gastlezing). De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen. De opdrachtnemer belooft wel dat alle gegeven adviezen zoveel mogelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke en dier-vriendelijke technieken en theorieën en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat de opdrachtnemer niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de klant gestelde doel. 
 3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. De klant blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 4. Een inschatting/prognose over de mogelijkheid tot verbetering van het gedrag van de hond of de kat wordt gegeven naar beste inzicht en vermogen van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan. 
 5. De opdrachtnemer is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de klant en behoudt zich het recht voor een klant te weigeren indien deze niet mee wil of kan werken aan een opgesteld trainingsplan.
 6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de coaching. Alle diensten, het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsproducten vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de klant. 
 7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.
 8. Paws in Touch biedt geen fysiotherapie maar manuele therapie of massage en bewegingsoefeningen. Dit laatste zal steeds in samenwerking met een dierenarts of fysiotherapeut gebeuren.
 9. Paws in Touch behoudt zich het recht de behandeling van uw hond of kat te weigeren en dit zonder opgave van motivatie of reden.
 10. Voor elke behandeling of afspraak bij Paws in Touch, raden we aan eerst uw dierenarts te consulteren om eventuele blessures of ziektes vast te stellen. Deze informatie hebben we nodig voor een correcte behandeling.

VERGOEDINGEN EN BETALING 

 1. Paws in Touch heeft recht op een vergoeding voor haar diensten, welke bij de overeenkomst van de opdracht is vastgesteld. 
 2. De tarieven zijn exclusief kilometervergoeding, tenzij expliciet anders overgenomen of vermeld.
 3. Het tot stand komen van de overeenkomst, leidt altijd onverkort tot een verplichting van betaling. 
 4. Indien een klant een gemaakte afspraak eenzijdig annuleert, blijft de betalingsverplichting tot stand
  1. indien de klant een gemaakte afspraak annuleert door overmacht zoals ziekte, ziekenhuisopname, overlijden of ziekte van de hond of kat, wordt er 10 % van de afgesproken vergoeding als administratiekost in rekening gebracht. 
  2. indien de klant binnen de 48 uur voor aanvang van de afspraak annuleert, wordt de gehele afgesproken vergoeding, 100%, in rekening gebracht. 
 5. Betalingen gebeuren cash, via de website, via mobiele betaalapp, via het online betaalsysteem of via overschrijving.
 6. Indien men opteert om via overschrijving te betalen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na het versturen van de factuur tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur of 48 uur voor het plaatsvinden van de afspraak en dient er een bewijs van betaling te worden overgemaakt.
  Facturen zijn contant betaalbaar.

PRIVACY EN COPYRIGHT 

 1. De klant zijn of haar gegevens worden opgenomen in het bestand van de opdrachtnemer voor commercieel – administratieve doeleinden en worden onder geen omstandigheden aan derden doorgegeven. In overeenstemming met de wet op de privacy van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt de klant het recht op inzage en verbetering van de over hen bewaarde gegevens.
 2. De opdrachtnemer zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie of bij nadrukkelijk verzoek van de klant.
 3. De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van haar diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.
 4. De opdrachtnemer zal eventueel (en in overleg) gemaakte video- en of fotomateriaal tijdens gedragstherapie & training niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling, tenzij de klant hier schriftelijke of mondeling toestemming voor heeft gegeven.
 5. De klant erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens intellectuele & industriële eigendommen zijn en blijven van Paws in Touch. De teksten, afbeeldingen en andere items in het cursus- of coachingmateriaal worden door auteursrecht beschermd. De deelnemer is niet gerechtigd om op enigerwijze logo’s, grafieken, voorstellingen en alle vormen van cursus- of coachingmateriaal aan derden af te staan of in gebruik te geven voor persoonlijke of commerciële doeleinden. Alle verstrekte adviezen, methoden, hulpmiddelen, verslagen en richtlijnen zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door de klant inzake de diensten van de opdrachtnemer en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht. Hetzelfde geldt voor correspondentie en verstrekte informatie aan andere professionals betreffende een afgenomen dienst bij de opdrachtnemer.

GESCHILLEN

 1. De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd.
  Indien de klant niet tevreden is of een klacht heeft over een handeling of verrichting met of van de opdrachtnemer, dient hij of zij dit schriftelijk (via mail, contactformulier op de website of per aangetekend schrijven) kenbaar te maken aan Paws in Touch binnen de 14 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.
 2. Klachten ivm de standaardvoorwaarden zullen bekeken worden, maar het is niet mogelijk om hierop in te gaan. De klant dient deze te lezen alvorens ermee akkoord te gaan. Indien de klant akkoord ging met de standaardvoorwaarden maar deze niet (volledig) gelezen heeft, en dit ervoor gezorgd heeft dat de klacht in stand kwam, is buiten onze macht en is de opdrachtnemer niet verder verantwoordelijk. Onze voorwaarden werden opgesteld voor een goede samenwerking en dit begint met een eerlijke aanvaarding.
 3. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
  Bij eventuele geschillen tussen beide partijen wordt het vredegerecht van Leuven ingeschakeld.
 4. Alle kosten die de opdrachtnemer zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door de klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant. 
 5. Over al het overige, niet bepaalde, beslist de opdrachtnemer. Deze beslissingen zijn bindend.